Disclaimer

Welkom bij mijnaansluiting.nl en hartelijk dank voor uw bezoek. Als u op deze website een profiel aanmaakt, verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Wij raden u daarom aan om de voorwaarden vooraf aandachtig te lezen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website mijnaansluiting.nl (exclusief sites die hieraan gekoppeld zijn). Deze site wordt beheerd door de Stichting mijnaansluiting.nl, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 58725938. Mijnaansluiting.nl heeft als doel om aanvragen voor aansluitingen van onder meer gas, water, elektriciteit, warmte of telecommunicatie makkelijker te maken. Via deze website kunt u in 1 keer de benodigde aansluitingen voor uw (nieuwbouw)pand aanvragen bij de juiste aanbieder(s) of bestaande aansluitingen beheren en wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen, op deze website zijn eigendom van de Stichting mijnaansluiting.nl, dan wel daaraan gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:

 • (een kopie van) een gedeelte van de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Gebruik

Gebruikers van mijnaansluiting.nl worden verwacht redelijke instructies van de Stichting mijnaansluiting.nl ten aanzien van het gebruik van deze website op te volgen. Wanneer (een medewerker van) de Stichting mijnaansluiting.nl acties constateert die tegen de gebruiksvoorwaarden of algemene gedragsnormen ingaan, heeft mijnaansluiting.nl de mogelijkheid om de toegang tot de website tijdelijk dan wel blijvend te blokkeren. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de aan hem verstrekte toegangsgegevens door derden.

Het is gebruikers niet toegestaan informatie te plaatsen, dan wel een activiteit uit te voeren die:

 • virussen bevat of anderszins de software en/of hardware kan beschadigen van Stichting mijnaansluiting.nl of van andere gebruikers of aanbieders;
 • onwettig is, zoals het doen van een aanvraag voor een persoon dan wel bedrijf, waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is gegeven door betreffend persoon of bedrijf. Dit is onrechtmatig en doet inbreuk op iemands privacy- en/of eigendomsrecht;
 • een onredelijk of buitengewoon groot beslag legt op enige infrastructuur van de site mijnaansluiting.nl.

Daarnaast is het gebruikers niet toegestaan de software en/of overige door de Stichting mijnaansluiting.nl aangeboden voorzieningen te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van Stichting mijnaansluiting.nl of van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken, gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of onrechtmatig te gebruiken.

Mijnaansluiting.nl garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle specifieke informatie met betrekking tot producten, prijzen en aanvragen van aansluitingen wordt aangeleverd door de partijen die deze producten en diensten aanbieden. Mijnaansluiting.nl is niet verantwoordelijk voor deze informatie en kan daarom niet garanderen dat de inhoud van deze website te allen tijde juist, actueel en volledig is.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, kunt u voor informatie over deze producten of diensten terecht bij de dienstverlener die deze producten aanbiedt.

Uw aanvraag

Om een aanvraag te doen via deze website, moet u minstens 18 jaar oud zijn.

De Stichting mijnaansluiting.nl gaat er altijd van uit dat de door u verstrekte gegevens bij uw aanvraag juist zijn. Het doorgeven van onjuiste informatie kan leiden tot een onjuiste weergave van prijzen op de website en in uw offerte, of tot een onjuiste afhandeling van uw aanvraag. Het doorgeven van de juiste gegevens is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Mijnaansluiting.nl is niet aansprakelijk voor ongunstige gevolgen van het doorgeven van foutieve informatie bij uw aanvraag.

Wanneer u uw aanvraag definitief doorstuurt, gaat u akkoord met de algemene (leverings- en eventueel betalings-)voorwaarden van de desbetreffende aanbieder. Mijnaansluiting.nl heeft enkel als doel om aanvragen voor aansluitingen makkelijker te maken. Op uw aanvraag zijn de voorwaarden van uw specifieke aanbieder(s) van toepassing. Mijnaansluiting.nl informeert u over deze voorwaarden, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Voor specifieke vragen over de voorwaarden die op uw aanvraag van toepassing zijn, verwijzen wij u dan ook naar desbetreffende aanbieders. De contactinformatie vindt u in het statusoverzicht van uw aanvraag en op de website bovenaan onder "Netbeheerders per regio".

Annuleren of ontbinden:

Bij het tot stand komen van een overeenkomst via mijnaansluiting.nl hebben consumenten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, kunt u zich richten tot de aanbieder van desbetreffende dienst met wie de overeenkomst is gesloten. U vindt deze aanbieder in het overzicht van uw aanvraag. Na het doorsturen van uw aanvraag kan de Stichting mijnaansluiting.nl de aanvraag niet meer voor u wijzigen of annuleren.

Schade (aansprakelijkheid)

De stichting mijnaansluiting.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Zo is mijnaansluiting.nl niet aansprakelijk voor:

 • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website;
 • de informatie die op of via deze site ter beschikking wordt gesteld;
 • het al dan niet functioneren van de site;
 • misbruik van de website;
 • het verlies of wijzigen van gegevens;
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van mijnaansluiting.nl.

Externe websites

Mijnaansluiting.nl kan verwijzingen bevatten naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Dit betekent niet bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat mijnaansluiting.nl verbonden is aan deze websites of de eigenaren ervan. Mijnaansluiting.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites, of de daarin opgenomen informatie.

Privacy en cookies

Mijnaansluiting.nl respecteert de privacy van bezoekers. Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen.

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt mijnaansluiting.nl gebruik van cookies. Welke cookies dit zijn en wat zij doen, leest u ook in de privacyverklaring.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact met ons op via functioneelbeheer@mijnaansluiting.org.

Toepasselijk recht

Op deze website en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website of de daarop gepubliceerde informatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015.

Elektriciteit Gas Warmte Water Riool Media & Communicatie

Mijnaansluiting.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. Akkoord